Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 103 results

Affirmative Action (Broadly)

Serbia, English

The State shall guarantee the equality of women and men and develop equal opportunities policy. (Art. 15)

Serbia, Serbian Cyrillic

Држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности. (Члан 15)

Affirmative Action (Broadly)

Serbia, English

… In the National Assembly, equality and representation of different genders and members of national minorities shall be provided, in accordance with Law. (Art. 100)

Serbia, Serbian Cyrillic

… У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина, у складу са законом. (Члан 100)

Affirmative Action (Broadly)

Serbia, English

... All direct or indirect discrimination based on any grounds, particularly on race, sex, national origin, social origin, birth, religion, political or other opinion, property status, culture, language, age, mental or physical disability shall be prohibited.
Special measures which the Republic of Serbia may introduce to achieve full equality of individuals or group of individuals in a substantially unequal position compared to other citizens shall not be deemed discrimination. (Art. 21)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. (Члан 21)

Education

Serbia, English

… Autonomous provinces shall, in accordance with the Law, regulate the matters of provincial interest in the following fields:

3. education … at the provincial level.
… (Art. 183)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Аутономне покрајине, у складу са законом, уређују питања од покрајинског значаја у области: 

3. просвете, ... на покрајинском нивоу.
… (Члан 183)

Education

Serbia, English

Parents shall have the right and duty to support, provide upbringing and education to their children in which they shall be equal.
... (Art. 65)

Serbia, Serbian Cyrillic

Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у томе су равноправни.
… (Члан 65)

Education

Serbia, English

Everyone shall have the right to education.
Primary education is mandatory and free, whereas secondary education is free.
All citizens shall have access under equal conditions to higher education. The Republic of Serbia shall provide for free tertiary education to successful and talented students of lower property status in accordance with the law.
… (Art. 71)

Serbia, Serbian Cyrillic

Свако има право на образовање.
Основно образовање је обавезно и бесплатно, а средње образовање је бесплатно.
Сви грађани имају, под једнаким условима, приступ високошколском образовању. Република Србија омогућује успешним и надареним ученицима слабијег имовног стања бесплатно високошколско образовање, у складу са законом.
… (Члан 71)

Education

Serbia, English

The municipality shall, through its bodies, and in accordance with the Law:

4. be responsible for meeting the needs of citizens in the field of education,...
… (Art. 190)

Serbia, Serbian Cyrillic

Општина, преко својих органа, у складу са законом:

4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете,...
... (Члан 190)

Employment Rights and Protection

Serbia, English

… Rights of the employees and their families to social protection and insurance shall be regulated by the law.
The employees shall have the right to salary compensation in case of temporary inability to work, as well as the right to temporary unemployment benefit in accordance with the law.
… (Art. 69)

Serbia, Serbian Cyrillic

... Права запослених и њихових породица на социјално обезбеђење и осигурање уређују се законом.
Запослени има право на накнаду зараде у случају привремене спречености за рад, као и право на накнаду у случају привремене незапослености, у складу са законом.
... (Члан 69)

Employment Rights and Protection

Serbia, English

Right to work shall be guaranteed in accordance with the law.
Everyone shall have the right to choose his occupation freely.
All work places shall be available to everyone under equal conditions.
Everyone shall have the right to respect of his person at work, safe and healthy working conditions, necessary protection at work, limited working hours, daily and weekly interval for rest, paid annual holiday, fair remuneration for work done and legal protection in case of termination of working relations. No person may forgo these rights.
Women, young and disabled persons shall be provided with special protection at work and special work conditions in accordance with the law. (Art. 60)

Serbia, Serbian Cyrillic

Јемчи се право на рад, у складу са законом.
Свако има право на слободан избор рада.
Свима су, под једнаким условима, доступна сва радна места.
Свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Нико се тих права не може одрећи.
Женама, омладини и инвалидима омогућују се посебна заштита на раду и посебни услови рада, у складу са законом. (Члан 60)

Employment Rights and Protection

Serbia, English

Everyone shall have equal legal status on the market.
… (Art 84)

Serbia, Serbian Cyrillic

Сви имају једнак правни положај на тржишту.
… (Члан 84)