Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 103 results

Public Institutions and Services

Serbia, English

Families, mothers, single parents and any child in the Republic of Serbia shall enjoy special protection in the Republic of Serbia in accordance with the law.
Mothers shall be given special support and protection before and after childbirth.
… (Art. 66)

Serbia, Serbian Cyrillic

Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.
Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја.
… (Члан 66)

Public Institutions and Services

Serbia, English

…Health care for children, pregnant women, mothers on maternity leave, single parents with children under seven years of age and elderly persons shall be provided from public revenues unless it is provided in some other manner in accordance with the law.
… (Art. 68)

Serbia, Serbian Cyrillic

…Деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом.
… (Члан 68)

Public Institutions and Services

Serbia, English

Citizens and families that require welfare for the purpose of overcoming social and existential difficulties and creating conditions to provide subsistence, shall have the right to social protection the provision of which is based on social justice, humanity and respect of human dignity.
… (Art. 69)

Serbia, Serbian Cyrillic

Грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.
... (Члан 69)

Public Institutions and Services

Serbia, English

The Republic of Serbia shall organise and provide for:

10. system in areas of health care, social security, … system of public services;
… (Art. 97)

Serbia, Serbian Cyrillic

Република Србија уређује и обезбеђује:

10. систем у областима здравства, социјалне заштите, ... ; систем јавних служби;
… (Члан 97)

Protection from Violence

Serbia, English

… Activities of political parties aiming at forced overthrow of constitutional system, violation of guaranteed human or minority rights, inciting racial, national or religious hatred, shall be prohibited.
… (Art. 5)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Недопуштено је деловање политичких странака које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.
… (Члан 5)

Protection from Violence

Serbia, English

Physical and mental integrity is inviolable.
Nobody may be subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment, nor subjected to medical and other experiments without their free consent. (Art. 25)

Serbia, Serbian Cyrillic

Физички и психички интегритет је неповредив.
Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка. (Члан 25)

Protection from Violence

Serbia, English

No person may be kept in slavery or servitude.
All forms of human trafficking are prohibited.
Forced labour is prohibited. Sexual or financial exploitation of person in unfavourable position shall be deemed forced labour.
... (Art. 26)

Serbia, Serbian Cyrillic

Нико не може бити држан у ропству или у положају сличном ропству.
Сваки облик трговине људима је забрањен.
Забрањен је принудни рад. Сексуално или економско искоришћавање лица које је у неповољном положају сматра се принудним радом.
… (Члан 26)

Protection from Violence

Serbia, English

Everyone has the right to personal freedom and security. ...
… (Art. 27)

Serbia, Serbian Cyrillic

Свако има право на личну слободу и безбедност. ...
... (Члан 27)

Protection from Violence

Serbia, English

Persons deprived of liberty must be treated humanely and with respect to dignity of their person.
Any violence towards persons deprived of liberty shall be prohibited.
… (Art. 28)

Serbia, Serbian Cyrillic

Према лицу лишеном слободе мора се поступати човечно и с уважавањем достојанства његове личности.
Забрањено је свако насиље према лицу лишеном слободе.
... (Члан 28)

Protection from Violence

Serbia, English

Any inciting of racial, ethnic, religious or other inequality or hatred shall be prohibited and punishable. (Art. 49)

Serbia, Serbian Cyrillic

Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости. (Члан 49)