Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 103 results

Status of the Constitution

Serbia, English

Rule of law is a fundamental prerequisite for the Constitution which is based on inalienable human rights.
The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)

Serbia, Serbian Cyrillic

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.
Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)

Status of the Constitution

Serbia, English

… Ratified international treaties must be in accordance with the Constitution. (Art. 16)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. (Члан 16)

Status of the Constitution

Serbia, English

… The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)

Status of the Constitution

Serbia, English

... The Constitution shall be the supreme legal act of the Republic of Serbia.
All laws and other general acts enacted in the Republic of Serbia must be in compliance with the Constitution.
Ratified international treaties and generally accepted rules of the [sic] international law shall be part of the legal system of the Republic of Serbia. Ratified international treaties may not be in noncompliance with the Constitution.
... (Art. 194)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Устав је највиши правни акт Републике Србије.
Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом.
Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом.
… (Члан 194)

Government

Serbia, English

The Government shall be the holder of executive power in the Republic of Serbia. (Art. 122)

Serbia, Serbian Cyrillic

Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. (Члан 122)

Government

Serbia, English

The Government shall consist of the Prime Minister, one or more Vice Presidents and ministers.
… (Art. 125)

Serbia, Serbian Cyrillic

Владу чине председник Владе, један или више потпредседника и министри.
… (Члан 125)

Government

Serbia, English

A candidate for the Prime Minister shall be proposed to the National Assembly by the President of the Republic, after he or she considers the opinions of representatives of elected election lists.
The candidate for the Prime Minister shall present to the National Assembly the Government's Programme and propose its constitution.
The National Assembly shall simultaneously vote on the Government's Programme and election of the Prime Minister and members of the Government.
The Government shall be elected if the majority of the total number of deputies votes for its election. (Art. 127)

Serbia, Serbian Cyrillic

Кандидата за председника Владе Народној скупштини предлаже председник Републике, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа.
Кандидат за председника Владе Народној скупштини износи програм Владе и предлаже њен састав.
Народна скупштина истовремено гласа о програму Владе и избору председника и чланова Владе.
Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика. (Члан 127)

Head of State

Serbia, English

The President of the Republic shall express state unity of the Republic of Serbia. (Art. 111)

Serbia, Serbian Cyrillic

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије. (Члан 111)

Head of State

Serbia, English

The President of the Republic shall be elected on direct elections, by secret ballot, in accordance with the Law.
... (Art. 114)

Serbia, Serbian Cyrillic

Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
… (Члан 114)

Legislature

Serbia, English

The National Assembly shall be the supreme representative body and holder of constitutional and legislative power in the Republic of Serbia. (Art. 98)

Serbia, Serbian Cyrillic

Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији. (Члан 98)