Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 93 results

Status of the Constitution

Serbia, English

… Ratified international treaties must be in accordance with the Constitution. (Art. 16)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. (Члан 16)

Citizenship and Nationality

Serbia, English

Acquiring and terminating citizenship of the Republic of Serbia shall be regulated by the law. A citizen of the Republic of Serbia may not be expelled or deprived of citizenship or the right to change it.
Any child born in the Republic of Serbia shall have the right to citizenship of the Republic of Serbia unless conditions have been met to acquire citizenship of some other country. (Art. 38)

Serbia, Serbian Cyrillic

Стицање и престанак држављанства Републике Србије уређује закон.
Држављанин Републике Србије не може бити протеран, ни лишен држављанства или права да га промени.
Дете рођено у Републици Србији има право на држављанство Републике Србије, ако нису испуњени услови да стекне држављанство друге државе. (Члан 38)

Status of the Constitution

Serbia, English

… The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)

Status of the Constitution

Serbia, English

... The Constitution shall be the supreme legal act of the Republic of Serbia.
All laws and other general acts enacted in the Republic of Serbia must be in compliance with the Constitution.
Ratified international treaties and generally accepted rules of the [sic] international law shall be part of the legal system of the Republic of Serbia. Ratified international treaties may not be in noncompliance with the Constitution. ... (Art. 194)

Serbia, Serbian Cyrillic

… Устав је највиши правни акт Републике Србије.
Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом. Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом. … (Члан 194)

Limitations and/or Derogations

Serbia, English

Human and minority rights guaranteed by the Constitution may be restricted by the law if the Constitution permits such restriction and for the purpose allowed by the Constitution, to the extent necessary to meet the constitutional purpose of restriction in a democratic society and without encroaching upon the substance of the relevant guaranteed right.
Attained level of human and minority rights may not be lowered.
When restricting human and minority rights, all state bodies, particularly the courts, shall be obliged to consider the substance of the restricted right, pertinence of restriction, nature and extent of restriction, relation of restriction and its purpose and possibility to achieve the purpose of the restriction with less restrictive means. (Art. 20)

Serbia, Serbian Cyrillic

Људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права.
Достигнути ниво људских и мањинских права не може се смањивати.
При ограничавању људских и мањинских права, сви државни органи, а нарочито судови, дужни су да воде рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права. (Члан 20)

Limitations and/or Derogations

Serbia, English

Human dignity is inviolable and everyone shall be obliged to respect and protect it.
Everyone shall have the right to free development of his personality if this does not violate the rights of others guaranteed by the Constitution. (Art. 23)

Serbia, Serbian Cyrillic

Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.
Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других зајемчена Уставом. (Члан 23)

Limitations and/or Derogations

Serbia, English

Upon proclamation of the state of emergency or war, derogations from human and minority rights guaranteed by the Constitution shall be permitted only to the extent deemed necessary. Measures providing for derogation shall not bring about differences based on race, sex, language, religion, national affiliation or social origin.
Measures providing for derogation from human and minority rights shall cease to be effective upon ending of the state of emergency or war.
Measures providing for derogation shall by no means be permitted in terms of the rights guaranteed pursuant to Articles 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62, 63, 64 and 78 of the Constitution. (Art. 202)

Serbia, Serbian Cyrillic

По проглашењу ванредног или ратног стања, дозвољена су одступања од људских и мањинских права зајемчених Уставом, и то само у обиму у којем је то неопходно.
Мере одступања не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.
Мере одступања од људских и мањинских права престају да важе престанком ванредног или ратног стања.
Мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у погледу права зајемчених чл. 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62 , 63, 64. и 78. Устава. (Члан 202)

Property, Inheritance and Land Tenure

Serbia, English

Peaceful tenure of a person's own property and other property rights acquired by the law shall be guaranteed. ... (Art. 58)

Serbia, Serbian Cyrillic

Јемчи се мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона. … (Члан 58)

Property, Inheritance and Land Tenure

Serbia, English

Utilisation and management of agricultural land, forest land and municipal building land on private assets shall be permitted. ... (Art. 88)

Serbia, Serbian Cyrillic

Коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским земљиштем у приватној својини, је слободно. … (Члан 88)

Property, Inheritance and Land Tenure

Serbia, English

Right to inheritance shall be guaranteed in accordance with the law.
Right to inheritance may not be denied or restricted for failing to observe public duties. (Art. 59)

Serbia, Serbian Cyrillic

Јемчи се право наслеђивања, у складу са законом.
Право наслеђивања не може бити искључено или ограничено због неиспуњавања јавних обавеза. (Члан 59)