Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 78 results

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Human and citizens’ rights and freedoms affirmed by this Constitution are not exhaustive.
Constitutional rights and freedoms are guaranteed and shall not be abolished.
The content and scope of existing rights and freedoms shall not be diminished by an adoption of new laws or by introducing amendments to the effective laws. (Art. 22)

Ukraine, Ukrainian

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (Стаття 22)

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Every person has the right to free development of his or her personality if the rights and freedoms of other persons are not violated thereby, and has duties before the society in which the free and comprehensive development of his or her personality is ensured. (Art. 23)

Ukraine, Ukrainian

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (Стаття 23)

Limitations and/or Derogations

Ukraine, English

Constitutional human and citizens' rights and freedoms shall not be restricted, unless a restriction is stipulated by the Constitution of Ukraine.
Under conditions of martial law or a state of emergency, specific restrictions on rights and freedoms may be established with the indication of the period of effectiveness of these restrictions. The rights and freedoms stipulated in Articles 24, 25, 2 7, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of this Constitution shall not be restricted. (Art. 64)

Ukraine, Ukrainian

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. (Стаття 64)

Indigenous Peoples

Ukraine, English

The State promotes the consolidation and development of the Ukrainian nation, of its historical consciousness, traditions and culture, and also the development of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of all indigenous peoples and national minorities of Ukraine. (Art. 11)

Ukraine, Ukrainian

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. (Стаття 11)

Indigenous Peoples

Ukraine, English

The following are determined exclusively by the laws of Ukraine:

3) the rights of indigenous peoples and national minorities;
… (Art. 92)

Ukraine, Ukrainian

Виключно законами України визначаються:

3) права корінних народів і національних меншин;
… (Стаття 92)

Judicial Protection

Ukraine, English

Human and citizens' rights and freedoms are protected by the court.
Everyone is guaranteed the right to challenge in court the decisions, actions or omission of bodies of state power, bodies of local self-government, officials and officers.
Everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights to the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine.
Everyone shall be guaranteed the right to lodge a constitutional complaint to the Constitutional Court of Ukraine on grounds defined in this Constitution and under the procedure prescribed by law.
After exhausting all domestic legal remedies, everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights and freedoms to the relevant international judicial institutions or to the relevant bodies of international organisations of which Ukraine is a member or participant.
Everyone has the right to protect his or her rights and freedoms from violations and illegal encroachments by any means not prohibited by law. (Art. 55)

Ukraine, Ukrainian

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.
Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. (Стаття 55)

National Human Rights Bodies

Ukraine, English

… Everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights to the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine.
… (Art. 55)

Ukraine, Ukrainian

… Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
... (Стаття 55)

National Human Rights Bodies

Ukraine, English

The powers of the Verkhovna Rada of Ukraine include:

17) appointing to office and dismissing from office the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine;
… (Art. 85)

Ukraine, Ukrainian

До повноважень Верховної Ради України належить:

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
… (Стаття 85)

National Human Rights Bodies

Ukraine, English

The Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine exercises parliamentary control over the observance of constitutional human and citizens' rights and freedoms. (Art. 101)

Ukraine, Ukrainian

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. (Стаття 101)

Obligations of Private Parties

Ukraine, English

Every person has the right to free development of his or her personality if the rights and freedoms of other persons are not violated thereby, and has duties before the society in which the free and comprehensive development of his or her personality is ensured. (Art. 23)

Ukraine, Ukrainian

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (Стаття 23)