Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 70 results

Head of State

Ukraine, English

The President of Ukraine is the Head of State and acts in its name.
The President of Ukraine is the guarantor of state sovereignty and territorial indivisibility of Ukraine, the observance of the Constitution of Ukraine and human and citizens' rights and freedoms. (Art. 102)

Ukraine, Ukranian

Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. (Стаття 102)

Political Rights and Association

Ukraine, English

Citizens have the right to participate in the administration of state affairs, in All-Ukrainian and local referendums, to freely elect and to be elected to bodies of state power and bodies of local self-government. … (Art. 38)

Ukraine, Ukranian

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. … (Стаття 38)

Government

Ukraine, English

The Cabinet of Ministers of Ukraine is composed of the Prime Minister of Ukraine, the First Vice Prime Minister, three Vice Prime Ministers and the Ministers.
The Prime Minister of Ukraine is appointed by the President of Ukraine with the consent of more than one-half of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine. ... (Art. 114)

Ukraine, Ukranian

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. ... (Стаття 114)

Government

Ukraine, English

The Cabinet of Ministers of Ukraine is the highest body in the system of bodies of executive power.
The Cabinet of Ministers of Ukraine is responsible to the President of Ukraine and is under the control of and accountable to the Verkhovna Rada of Ukraine within the limits envisaged in Articles 85 and 87 of the Constitution of Ukraine.
The Cabinet of Ministers of Ukraine is guided in its activity by the Constitution and the laws of Ukraine and by the acts of the President of Ukraine. (Art. 113)

Ukraine, Ukranian

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України. (Стаття 113)

Political Rights and Association

Ukraine, English

Citizens of Ukraine have the right to freedom of association in political parties and public organisations for the exercise and protection of their rights and freedoms and for the satisfaction of their political, economic, social, cultural and other interests, with the exception of restrictions established by law in the interests of national security and public order, the protection of the health of the population or the protection of rights and freedoms of other persons. ... (Art. 36)

Ukraine, Ukranian

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. ... (Стаття 36)

Legislature

Ukraine, English

The sole body of legislative power in Ukraine is the Parliament — the Verkhovna Rada of Ukraine. (Art. 75)

Ukraine, Ukranian

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. (Стаття 75)

Political Rights and Association

Ukraine, English

Citizens of Ukraine who have attained the age of eighteen on the day elections and referendums are held, have the right to vote at the elections and referendums. ... (Art. 70)

Ukraine, Ukranian

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. ... (Стаття 70)

Legislature

Ukraine, English

The constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine consists of 450 National Deputies of Ukraine who are elected for a five-year term on the basis of universal, equal and direct suffrage, by secret ballot.
A citizen of Ukraine who has attained the age of twenty-one on the day of elections, has the right to vote, and has resided on the territory of Ukraine for the past five years, may be a National Deputy of Ukraine. ... (Art. 76)

Ukraine, Ukranian

Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.
Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. ... (Стаття 76)

Political Rights and Association

Ukraine, English

Equality of the rights of women and men is ensured: by providing women with opportunities equal to those of men, in public and political, and cultural activity, in obtaining education and in professional training, in work and its remuneration; by special measures for the protection of work and health of women; by establishing pension privileges, by creating conditions that allow women to combine work and motherhood; by legal protection, material and moral support of motherhood and childhood, including the provision of paid leaves and other privileges to pregnant women and mothers. (Art. 24)

Ukraine, Ukranian

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. (Стаття 24)

Political Parties

Ukraine, English

The establishment and activity of political parties and public associations are prohibited if their programme goals or actions are aimed at the liquidation of the independence of Ukraine, the change of the constitutional order by violent means, the violation of the sovereignty and territorial indivisibility of the State, the undermining of its security, the unlawful seizure of state power, the propaganda of war and of violence, the incitement of inter-ethnic, racial, or religious enmity, and the encroachments on human rights and freedoms and the health of the population.
Political parties and public associations shall not have paramilitary formations.
The creation and activity of organisational structures of political parties shall not be permitted within bodies of executive and judicial power and executive bodies of local self-government, in military formations, and also in state enterprises, educational establishments and other state institutions and organisations.
The prohibition of the activity of associations of citizens is exercised only through judicial procedure. (Art. 37)

Ukraine, Ukranian

Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. (Стаття 37)