Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 70 results

Citizenship and Nationality

Ukraine, English

There is single citizenship in Ukraine. The grounds for the acquisition and termination of Ukrainian citizenship are determined by law. (Art. 4)

Ukraine, Ukranian

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. (Стаття 4)

Citizenship and Nationality

Ukraine, English

A citizen of Ukraine shall not be deprived of citizenship and of the right to change citizenship. ... (Art. 25)

Ukraine, Ukranian

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. … (Стаття 25)

Citizenship and Nationality

Ukraine, English

The following are determined exclusively by the laws of Ukraine:

2) citizenship … (Art. 92)

Ukraine, Ukranian

Виключно законами України визначаються:

2) громадянство … (Стаття 92)

Jurisdiction and Access

Ukraine, English

The Constitutional Court of Ukraine is the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine. The Constitutional Court of Ukraine decides on issues of conformity of laws and other legal acts with the Constitution of Ukraine and provides the official interpretation of the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine. (Art. 147)

Ukraine, Ukranian

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. (Стаття 147)

Jurisdiction and Access

Ukraine, English

The authority of the Constitutional Court of Ukraine comprises:
1) deciding on issues of conformity with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the following:
laws and other legal acts of the Verkhovna Rada of Ukraine;
acts of the President of Ukraine;
acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine;
legal acts of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea.
These issues are considered on the appeals of: the President of Ukraine; no less than forty-five National Deputies of Ukraine; the Supreme Court of Ukraine; the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine; the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea;
2) the official interpretation of the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine;
… (Art. 150)

Ukraine, Ukranian

До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
... (Стаття 150)

Judicial Protection

Ukraine, English

Human and citizens' rights and freedoms are protected by the court.
Everyone is guaranteed the right to challenge in court the decisions, actions or omission of bodies of state power, bodies of local self-government, officials and officers. …
After exhausting all domestic legal remedies, everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights and freedoms to the relevant international judicial institutions or to the relevant bodies of international organisations of which Ukraine is a member or participant. … (Art. 55)

Ukraine, Ukranian

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. …
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. … (Стаття 55)

Jurisdiction and Access

Ukraine, English

The Constitutional Court of Ukraine, on the appeal of the President of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine, provides opinions on the conformity with the Constitution of Ukraine of international treaties of Ukraine that are in force, or the international treaties submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine for granting agreement on their binding nature.
On the appeal of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine provides an opinion on the observance of the constitutional procedure of investigation and consideration of the case of removing the President of Ukraine from office b y the procedure of impeachment. (Art. 151)

Ukraine, Ukranian

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. (Стаття 151)

Obligations of Private Parties

Ukraine, English

Everyone is obliged to strictly abide by the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, and not to encroach upon the rights and freedoms, honour and dignity of other persons. ... (Art. 68)

Ukraine, Ukranian

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. … (Стаття 68)

National Human Rights Bodies

Ukraine, English

The Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine exercises parliamentary control over the observance of constitutional human and citizens' rights and freedoms. (Art. 101)

Ukraine, Ukranian

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. (Стаття 101)

Obligations of the State

Ukraine, English

Human and citizens’ rights and freedoms affirmed by this Constitution are not exhaustive.
Constitutional rights and freedoms are guaranteed and shall not be abolished.
The content and scope of existing rights and freedoms shall not be diminished in the adoption of new laws or in the amendment of laws that are in force. (Art. 22)

Ukraine, Ukranian

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (Стаття 22)