Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 61 results

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall guarantee to everyone the right to life, to physical and mental integrity.
(2) No one shall be subject to torture or other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments.
… (Art. 24)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
… (Art. 24)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Individual freedom and security of person shall be inviolable.
… (Art. 25)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English


(3) Shall be forbidden and prosecuted by the law the denying and the defamation of the State and the people, calls for aggressive war, national, racial or religious hatred, the incitement to discrimination, territorial separatism, public violence, as well as other expressions that threaten the constitutional regime. (Art. 32)

Moldova, Republic of, Moldovian


(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional. (Art. 32)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Forced labour shall be prohibited.
… (Art. 44)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Munca forţată este interzisă.
… (Art. 44)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English


(4) The exploitation of minors and their involvement in activities, which might be injurious to their health, moral conduct, or endanger their life or proper development shall be forbidden.
… (Art. 50)

Moldova, Republic of, Moldovian


(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
… (Art. 50)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The right to possess private property and the debts incurred by the State shall be guaranteed.

(6) The right to inherit private property shall be guaranteed. (Art. 46)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.

(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat. (Art. 46)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English


(3) The organic law shall govern:

(i) the general legal system on private property and inheritance;
… (Art. 72)

Moldova, Republic of, Moldovian


(3) Prin lege organică se reglementează:

(i) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
… (Art. 72)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall protect the property.
(2) The State shall guarantee the exercise of property right in forms requested by a person, unless such forms contravene the interests of the society.
… (Art. 127)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
… (Art. 127)

Citizenship and Nationality

Moldova, Republic of, English

(1) The citizenship of the Republic of Moldova shall be acquired, maintained or withdrawn under the conditions provided for by the organic law.
(2) No one may be arbitrarily deprived of his/her citizenship or of the right to change the citizenship. (Art. 17)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia. (Art. 17)

Public Institutions and Services

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall be bound to take actions aimed at ensuring to every person and to his/her family a decent standard of living, health protection and welfare including food, clothing, shelter, medical care, and the necessary social services.
(2) All citizens shall have the right to be socially secured in case of: unemployment, disease, disability, widowhood, old age or other cases of loss of the subsistence means, due to certain circumstances beyond their control. (Art. 47)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor. (Art. 47)