Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 56 results

Education

Moldova, Republic of, English

(1) The right to education shall be put into effect by the compulsory comprehensive school system, lyceum education (secondary school) and vocational training, as well as the higher education system, and other forms of instruction and knowledge improvement.

(4) The state education system shall be free.

(7) The state lyceum, vocational and higher education system shall be accessible to everyone on the basis of personal merits.

(9) The priority right to choose an appropriate field of instruction for the children lies with their parents. (Art. 35)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

(4) Învăţămîntul de stat este gratuit.

(7) Învăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor. (Art 35)

Minorities

Moldova, Republic of, English

… STRIVING to satisfy the interests of citizens of a different ethnic origin, which together with the Moldavians, constitute the Republic of Moldova people, … (Preamble)

Moldova, Republic of, Moldovian

… NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova, ... (Preamble)

Minorities

Moldova, Republic of, English

(2) The State shall recognize and guarantee the right of all citizens to the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity. (Art. 10)

Moldova, Republic of, Moldovian

(2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (Art. 10)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The right to possess private property and the debts incurred by the State shall be guaranteed.

(6) The right to inherit private property shall be guaranteed. (Art. 46)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.

(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat. (Art. 46)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(3) The organic law shall govern:

(i) the general legal system on private property and inheritance;
… (Art. 72)

Moldova, Republic of, Moldovian

(3) Prin lege organică se reglementează:

i) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
… (Art. 72)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall protect the property.
(2) The State shall guarantee to everyone the right to possess property in any such form as requested by the incumbent, as long as these forms do not conflict with the interests of society.
… (Art. 127)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
… (Art. 127)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Forced labour shall be prohibited.
… (Art. 44)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Munca forţată este interzisă.
… (Art. 44)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(3) The law shall forbid and prosecute all actions aimed at denying and slandering of the State and people, the instigation to sedition, war of aggression, national, racial or religious hatred, the incitement to discrimination, territorial separatism, public violence, or other manifestations encroaching upon the constitutional regime. (Art. 32)

Moldova, Republic of, Moldovian

(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare,la separatism teritorial,la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional. (Art. 32)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(4) The exploitation of minors and their involvement in activities, which might be injurious to their health, moral conduct, or endanger their life or proper development shall be forbidden.
… (Art. 50)

Moldova, Republic of, Moldovian

(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
… (Art. 50)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall guarantee to everyone the right to life, to physical and mental integrity.
(2) No one shall be subject to torture or other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments.
… (Art. 24)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
... (Art. 24)