Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 56 results

Status of the Constitution

Moldova, Republic of, English

… We herewith adopt the Constitution of the Republic of Moldova, and declare it as the SUPREME LAW OF OUR SOCIETY AND STATE. (Preamble)

Moldova, Republic of, Moldovian

... adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarînd-o LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂŢII ŞI A STATULUI. (Preamble)

Status of the Constitution

Moldova, Republic of, English

(2) The coming into force of an international treaty containing provisions contrary to the Constitution shall be preceded by a revision of the latter. (Art. 8)

Moldova, Republic of, Moldovian

(2) Intrarea in vigoare a unui tratat international continind dispozitii contrare Constitutiei va trebui precedata de o revizuire a acesteia. (Art. 8)

Status of the Constitution

Moldova, Republic of, English

The Constitution of the Republic of Moldova shall be the Supreme Law of the State. No law or any other legal act, which contravenes the provisions of the Constitution, shall have legal force. (Art. 7)

Moldova, Republic of, Moldovian

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. (Art. 7)

Equality and Non-Discrimination

Moldova, Republic of, English

(2) All citizens of the Republic of Moldova shall be equal before the law and public authorities, regardless of the race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political affiliation, property or social origin. (Art. 16)

Moldova, Republic of, Moldovian

(2) Toti cetatenii Republicii Moldova sint egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau de origine sociala. (Art. 16)

Jurisdiction and Access

Moldova, Republic of, English

(2) Constitutional law drafts shall be submitted to Parliament only alongside with the Constitutional Court advisory opinion adopted by a vote of at least 4 judges. (Art. 141)

Moldova, Republic of, Moldovian

(2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători. (Art. 141)

Jurisdiction and Access

Moldova, Republic of, English

(1) The Constitutional Court shall:
(a) exercise, upon appeal, the constitutionality review over laws and decisions of the Parliament, Presidential decrees, decisions and ordinances of the Government, as well as the international treaties to which the Republic of Moldova is a party;
(b) give the interpretation of the Constitution;
(c) formulate its position on initiatives aimed at revising the Constitution;
(d) confirm the results of republican referenda;
(e) confirm the results of parliamentary and presidential elections in the Republic of Moldova;
(f) ascertain the circumstances justifying the dissolution of the Parliament, the suspension from office of the President of the Republic of Moldova or the interim office of the President, as well as the impossibility of the President of the Republic of Moldova to fully exercise his/her functional duties for more than 60 days;
(g) solve the pleas of unconstitutionality of legal acts, as claimed by the Supreme Court of Justice;
(h) decide over matters dealing with the constitutionality of a party.
(2) The Constitutional Court shall carry out its activity on the initiative brought forward by the subjects provided for by the Law on the Constitutional Court. (Art. 135)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Curtea Constituţională:
a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) interpretează Constituţia;
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
g) rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.
(2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor prevăzuţi de Legea cu privire la Curtea Constituţională. (Art. 135)

Jurisdiction and Access

Moldova, Republic of, English

Upon the proposal submitted by the Central Electoral Commission, the Constitutional Court shall rule on the validation or invalidation of the mandate of Parliament member, whenever electoral legislation has been transgressed. (Art. 62)

Moldova, Republic of, Moldovian

Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. (Art. 62)

Citizenship and Nationality

Moldova, Republic of, English

(1) The citizenship of the Republic of Moldova shall be acquired, maintained or withdrawn under the conditions provided for by the organic law.
(2) No one may be arbitrarily deprived of his/her citizenship or of the right to change the citizenship. (Art. 17)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia. (Art. 17)

Legislature

Moldova, Republic of, English

(1) The members of Parliament shall be elected by universal, equal, direct, secret and freely expressed suffrage.
… (Art. 61)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
… (Art. 61)

Political Parties

Moldova, Republic of, English

(1) All citizens shall be free to associate in parties and other socio-political organizations. These organizations shall contribute to the definition and expression of the citizens' political will and take part in the election process under the rule of law.
(2) All parties and other socio-political organizations shall be equal before the law.
(3) The State shall ensure the protection of the legitimate rights and interests of parties and other socio-political organizations.
(4) Parties and other socio-political organizations, which by their objectives or activities, are engaged in fighting against political pluralism, the principles of the state governed by the rule of law, sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Moldova shall be declared unconstitutional.
(5) Secret associations shall be forbidden.
(6) The activity of parties consisting of foreign nationals shall be forbidden.
(7) The organic law shall lay down those public offices whose holders may not join political parties. (Art. 41)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.
(2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii.
(3) Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor şi ale altor organizaţii social-politice.
(4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituţionale.
(5) Asociaţiile secrete sînt interzise.
(6) Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este interzisă.
(7) Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică. (Art. 41)