Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 61 results

Public Institutions and Services

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall facilitate, by economic and other such actions, the formation of a family, and the fulfilment of its assigned obligations.
(2) The State shall protect the motherhood, children and young people, by fostering the development of the required institutions.
… (Art. 49)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin.
(2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare.
… (Art. 49)

Public Institutions and Services

Moldova, Republic of, English

(1) Mother and child shall have the right for special assistance and protection.
… (Art. 50)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială.
… (Art. 50)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The right to possess private property and the debts incurred by the State shall be guaranteed.

(6) The right to inherit private property shall be guaranteed. (Art. 46)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.

(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat. (Art. 46)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English


(3) The organic law shall govern:

(i) the general legal system on private property and inheritance;
… (Art. 72)

Moldova, Republic of, Moldovian


(3) Prin lege organică se reglementează:

(i) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
… (Art. 72)

Property, Inheritance and Land Tenure

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall protect the property.
(2) The State shall guarantee the exercise of property right in forms requested by a person, unless such forms contravene the interests of the society.
… (Art. 127)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
… (Art. 127)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) The State shall guarantee to everyone the right to life, to physical and mental integrity.
(2) No one shall be subject to torture or other cruel, inhuman or degrading punishments or treatments.
… (Art. 24)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
… (Art. 24)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Individual freedom and security of person shall be inviolable.
… (Art. 25)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English


(3) Shall be forbidden and prosecuted by the law the denying and the defamation of the State and the people, calls for aggressive war, national, racial or religious hatred, the incitement to discrimination, territorial separatism, public violence, as well as other expressions that threaten the constitutional regime. (Art. 32)

Moldova, Republic of, Moldovian


(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional. (Art. 32)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English

(1) Forced labour shall be prohibited.
… (Art. 44)

Moldova, Republic of, Moldovian

(1) Munca forţată este interzisă.
… (Art. 44)

Protection from Violence

Moldova, Republic of, English


(4) The exploitation of minors and their involvement in activities, which might be injurious to their health, moral conduct, or endanger their life or proper development shall be forbidden.
… (Art. 50)

Moldova, Republic of, Moldovian


(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
… (Art. 50)