Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 90 results

Judicial Protection

Poland, English

The Constitutional Tribunal shall adjudicate regarding the following matters:

5) complaints concerning constitutional infringements, as specified in Article 79, para. 1. (Art. 188)

Poland, Polish

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. (Art. 188)

National Human Rights Bodies

Poland, English

In accordance with principles specified by statute, everyone shall have the right to apply to the Commissioner for Citizens' Rights for assistance in protection of his freedoms or rights infringed by organs of public authority. (Art. 80)

Poland, Polish

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. (Art. 80)

National Human Rights Bodies

Poland, English

1. The Commissioner for Citizens' Rights shall safeguard the freedoms and rights of persons and citizens specified in the Constitution and other normative acts.
2. The scope and mode of work of the Commissioner for Citizens' Rights shall be specified by statute. (Art. 208)

Poland, Polish

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa. (Art. 208)

National Human Rights Bodies

Poland, English

1. The Commissioner for Citizens' Rights shall be appointed by the Sejm, with the consent of the Senate, for a period of 5 years.
… (Art. 209)

Poland, Polish

1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat.
… (Art. 209)

Obligations of the State

Poland, English


desiring to guarantee the rights of the citizens for all time, and to ensure diligence and efficiency in the work of public bodies,
... (Preamble)

Poland, Polish


pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
… (Preambuła)

Obligations of Private Parties

Poland, English


2. Everyone shall respect the freedoms and rights of others.
… (Art. 31)

Poland, Polish


2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
... (Art. 31)

Obligations of the State

Poland, English

The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure the freedoms and rights of persons and citizens as well as the citizens’ safety,
… (Art. 5)

Poland, Polish

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
... (Art. 5)

Obligations of the State

Poland, English

The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable, the respect and protection thereof shall be the obligation of public authorities. (Art. 30)

Poland, Polish

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. (Art. 30)

Minorities

Poland, English

Polish shall be the official language in the Republic of Poland. This provision shall not infringe upon national minority rights resulting from ratified international agreements. (Art. 27)

Poland, Polish

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. (Art. 27)

Limitations and/or Derogations

Poland, English


3. Any limitation upon the exercise of constitutional freedoms and rights may be imposed only by statute, and only when necessary in a democratic state for the protection of its security or public order, to protect the natural environment, health or public morals, or the freedoms and rights of other persons. Such limitations shall not violate the essence of freedoms and rights. (Art. 31)

Poland, Polish


3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. (Art. 31)