Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 90 results

Women’s Rights

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, perform functions as well as to receive public honours and decorations. (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. (Art. 33)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. Parents shall have the right to rear their children in accordance with their own convictions. Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his freedom of conscience and belief and also his convictions.
2. Limitation or deprivation of parental rights may be effected only in the instances specified by statute and only on the basis of a final court judgment. (Art. 48)

Poland, Polish

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. (Art. 48)

Marriage and Family Life

Poland, English

Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. (Art. 18)

Poland, Polish

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 18)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
… (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
… (Art. 33)

Marriage and Family Life

Poland, English

Everyone shall have the right to legal protection of his private and family life, of his honour and good reputation and to make decisions about his personal life. (Art. 47)

Poland, Polish

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. (Art. 47)

Marriage and Family Life

Poland, English


3. Parents shall have the right to ensure their children a moral and religious upbringing and teaching in accordance with their convictions. The provisions of Article 48, para. 1 shall apply as appropriate.
… (Art. 53)

Poland, Polish


3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
… (Art. 53)

Marriage and Family Life

Poland, English


3. Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.
... (Art. 68)

Poland, Polish


3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
... (Art. 68)

Marriage and Family Life

Poland, English


3. Parents shall have the right to choose schools other than public for their children.
... (Art. 70)

Poland, Polish


3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.
... (Art. 70)

Marriage and Family Life

Poland, English

1. The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. Families, finding themselves in difficult material and social circumstances particularly those with many children or a single parent – shall have the right to special assistance from public authorities.
2. A mother, before and after birth, shall have the right to special assistance from public authorities, to the extent specified by statute. (Art. 71)

Poland, Polish

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. (Art. 71)

Employment Rights and Protection

Poland, English

Work shall be protected by the Republic of Poland. The State shall exercise supervision over the conditions of work. (Art. 24)

Poland, Polish

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. (Art. 24)