Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 79 results

Public Institutions and Services

Poland, English

1. The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. Families, finding themselves in difficult material and social circumstances particularly those with many children or a single parent – shall have the right to special assistance from public authorities.
2. A mother, before and after birth, shall have the right to special assistance from public authorities, to the extent specified by statute. (Art. 71)

Poland, Polish

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. (Art. 71)

Public Institutions and Services

Poland, English

Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. (Art. 18)

Poland, Polish

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 18)

Public Institutions and Services

Poland, English

3. Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.
... (Art. 68)

Poland, Polish

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
... (Art. 68)

Equality and Non-Discrimination

Poland, English

1. All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.
2. No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever. (Art. 32)

Poland, Polish

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. (Art. 32)

Equality and Non-Discrimination

Poland, English

We, the Polish Nation - all citizens of the Republic,
Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,
As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources,
Equal in rights and obligations towards the common good - Poland, … (Preamble)

Poland, Polish

My, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, … (Preambuła)

Equality and Non-Discrimination

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations. (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. (Art. 33)

Property, Inheritance and Land Tenure

Poland, English

1. Everyone shall have the right to ownership, other property rights and the right of succession.
2. Everyone, on an equal basis, shall receive legal protection regarding ownership, other property rights and the right of succession.
... (Art. 64)

Poland, Polish

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
… (Art. 64)

Property, Inheritance and Land Tenure

Poland, English

The basis of the agricultural system of the State shall be the family farm. This principle shall not infringe the provisions of Articles 21 and 22. (Art. 23)

Poland, Polish

Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień Art. 21 i Art. 22. (Art. 23)

Property, Inheritance and Land Tenure

Poland, English

1. The Republic of Poland shall protect ownership and the right of succession.
... (Art. 21)

Poland, Polish

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
… (Art. 21)

Participation in Public Life and Institutions

Poland, English

1. Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
2. Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations. (Art. 33)

Poland, Polish

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. (Art. 33)