Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 34 results

Participation in Public Life and Institutions

Denmark, Danish

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (§ 81)

Denmark, English

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country under such rules as are laid down by statute. (Sec. 81)

Citizenship and Nationality

Denmark, Danish

Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
… (§ 44)

Denmark, English

(1) No alien shall be naturalized except by statute.
… (Sec. 44)

Government

Denmark, Danish

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. (§ 12)

Denmark, English

Subject to the limitations laid down in this Constitutional Act, the King shall have supreme authority in all the affairs of the Realm, and shall exercise such supreme authority through the Ministers. (Sec. 12)

Political Rights and Association

Denmark, Danish

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. (§ 70)

Denmark, English

No person shall by reason of his creed or descent be deprived of access to the full enjoyment of civic and political rights, nor shall he escape compliance with any common civic duty for such reasons. (Sec. 70)

Political Rights and Association

Denmark, Danish

Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.
Stk. 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov.
... (§ 29)

Denmark, English

(1) Any Danish subject who is permanently domiciled in the Realm, and who has the age qualification for suffrage as provided for in Sub-section (2) of this Section shall have the right to vote at Folketing elections, provided that he has not been declared incapable of conducting his own affairs. It shall be laid down by statute to what extent conviction and public assistance amounting to poor relief within the meaning of the law shall entail disenfranchisement.
(2) The age qualification for suffrage shall be as determined by the referendum held under the Act dated March 25th 1953. Such age qualification for suffrage may be altered at any time by statute.
... (Sec. 29)

Legislature

Denmark, Danish

Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
Stk. 2. De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.
… (§ 31)

Denmark, English

(1) The Members of the Folketing shall be elected by general and direct ballot.
(2) Rules for the exercise of the suffrage shall be laid down by the Parliamentary Election Act of Denmark, which, to secure equal representation of the various opinions of the electorate, shall prescribe the manner of election and decide whether proportional representation shall be adopted with or without elections in single-member constituencies.
… (Sec. 31)

Legislature

Denmark, Danish

Folketinget udgør én forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland. (§ 28)

Denmark, English

The Folketing shall consist of one assembly of not more than one hundred and seventy-nine Members, of whom two Members shall be elected in the Faroe Islands and two Members in Greenland. (Sec. 28)

Legislature

Denmark, Danish

Stk. 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget.
… (§ 30)

Denmark, English

(1) Any person who is entitled to vote at Folketing elections shall be eligible for membership of the Folketing, unless he has been convicted of an act which in the eyes of the public makes him unworthy to be a Member of the Folketing.
… (Sec. 30)

Legislature

Denmark, Danish

Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening.
… (§ 3)

Denmark, English

Legislative authority shall be vested in the King and the Folketing conjointly.
… (Sec. 3)

Head of State

Denmark, Danish

Dør en konge eller en regerende dronning uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til den pågældendes broder eller søster. Har kongen eller den regerende dronning flere søskende, eller er nogen af en pågældendes søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse. (Tronfølgelov, § 3)

Denmark, English

If a King or a reigning Queen dies without issue who is entitled to inherit the throne, the brother or sister of the King or reigning Queen shall succeed to the throne. If the King or the reigning Queen has several brothers or sisters or if some of their respective brothers or sisters have died, the rules laid down in Section 2 shall apply correspondingly. (Act of Succession, Sec. 3)