Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 34 results

Citizenship and Nationality

Denmark, Danish

Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
… (§ 44)

Denmark, English

(1) No alien shall be naturalized except by statute.
… (Sec. 44)

Education

Denmark, Danish

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. (§ 76)

Denmark, English

All children of school age shall be entitled to free instruction in primary schools. Parents or guardians making their own arrangements for their children or wards to receive instruction equivalent to the general primary school standard shall not be obliged to have their children or wards taught in a publicly provided school. (Sec. 76)

Employment Rights and Protection

Denmark, Danish

Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
… (§ 75)

Denmark, English

(1) In order to advance the public interest, efforts shall be made to guarantee work for every able-bodied citizen on terms that will secure his existence.
… (Sec. 75)

Equality and Non-Discrimination

Denmark, Danish

Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet. (§ 83)

Denmark, English

All legislative privileges attaching to nobility, title, and rank shall be abolished. (Sec. 83)

Obligations of the State

Denmark, Danish

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. (§ 70)

Denmark, English

No person shall by reason of his creed or descent be deprived of access to the full enjoyment of civic and political rights, nor shall he escape compliance with any common civic duty for such reasons. (Sec. 70)

Limitations and/or Derogations

Denmark, Danish

I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. (§ 23)

Denmark, English

In an emergency the King may, when the Folketing cannot assemble, issue provisional laws, provided that they shall not be at variance with the Constitutional Act, and that they shall always, immediately on the assembling of the Folketing, be submitted to it for approval or rejection. (Sec. 23)

Marriage and Family Life

Denmark, Danish


Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Denmark, English


(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Participation in Public Life and Institutions

Denmark, Danish

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (§ 81)

Denmark, English

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country under such rules as are laid down by statute. (Sec. 81)

Government

Denmark, Danish

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. (§ 12)

Denmark, English

Subject to the limitations laid down in this Constitutional Act, the King shall have supreme authority in all the affairs of the Realm, and shall exercise such supreme authority through the Ministers. (Sec. 12)

Political Rights and Association

Denmark, Danish

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. (§ 70)

Denmark, English

No person shall by reason of his creed or descent be deprived of access to the full enjoyment of civic and political rights, nor shall he escape compliance with any common civic duty for such reasons. (Sec. 70)