Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 29 results

Status of the Constitution

Denmark, Danish

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. (§ 1)

Denmark, English

This Constitutional Act shall apply to all parts of the Kingdom of Denmark. (Sec. 1)

Status of the Constitution

Denmark, Danish

Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. … (§ 8)

Denmark, English

The King shall, prior to his accession to the throne, make a solemn declaration in writing before the Council of State that he will faithfully observe the Constitutional Act. … (Sec. 8)

Marriage and Family Life

Denmark, Danish

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Denmark, English

(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Religious Law

Denmark, Danish

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. (§ 66)

Denmark, English

The constitution of the Established Church shallbe laid down by statute. (Sec. 66)

Education

Denmark, Danish

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. (§ 76)

Denmark, English

All children of school age shall be entitled to free instruction in primary schools. Parents or guardians making their own arrangements for their children or wards to receive instruction equivalent to the general primary school standard shall not be obliged to have their children or wards taught in a publicly provided school. (Sec. 76)

Religious Law

Denmark, Danish

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. (§ 4)

Denmark, English

The Evangelical-Lutheran Church of Denmark (Folkekirken) is the established Church of Denmark and, as such, is supported by the State. (Sec. 4)

Limitations and/or Derogations

Denmark, Danish

I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. (§ 23)

Denmark, English

In an emergency the King may, when the Folketing cannot assemble, issue provisional laws, provided that they shall not be at variance with the Constitutional Act, and that they shall always, immediately on the assembling of the Folketing, be submitted to it for approval or rejection. (Sec. 23)

Participation in Public Life and Institutions

Denmark, Danish

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (§ 81)

Denmark, English

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country under such rules as are laid down by statute. (Sec. 81)

Protection from Violence

Denmark, Danish

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
... (§ 78)

Denmark, English

(2) Associations employing violence, or aiming at the attainment of their object by violence, by instigation to violence, or by similar punishable influence on persons holding other views, shall be dissolved by court judgement.
... (Sec. 78)

Equality and Non-Discrimination

Denmark, Danish

Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet. (§ 83)

Denmark, English

All legislative privileges attaching to nobility, title, and rank shall be abolished. (Sec. 83)