Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 48 results

Citizenship and Nationality

Lao People’s Democratic Republic, English

Lao citizens are persons who hold Lao nationality as provided by the laws.
(Art. 34)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນ ຜູ້ມີສັນຊາດລາວ ຕາມທີ່ກໍາໜົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
(ມາດຕາ. 34) (ປັບປຸງ)

Citizenship and Nationality

Lao People’s Democratic Republic, English

The government has the following rights and duties:

10. To approve the granting or revoking nationality, discard nationality, or returning of a Lao nationality;
… (Art. 70)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດຖະບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ດັ່ງນີ້:

10. ຕົກລົງ ໃຫ້ ສັນຊາດ, ຖອນສັນຊາດ, ປະສັນຊາດ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ;
… (ມາດຕາ. 70) (ປັບປຸງ)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

… The State and society attend to building and improving disease prevention systems and providing health care to all people with quality, creating conditions to ensure that all people have access to health care, especially women and children, poor people and people in remote areas, to ensure the people’s good health.
… (Art. 25)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

... ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການກັນພະຍາດ, ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີ ສຸຂະພາບດີ. ... (ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

The State and society attend to implementing policies on social security, especially towards national heroes, soldiers, retired civil servants, disabled people, [and the] families of those who have sacrificed their lives for the revolution and who have contributed extensively to the nation. (Art. 28)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຄອບຄົວຜູ້ເສຍສະລະຊີວິດ ເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ. (ມາດຕາ. 28)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

The State, society and families attend to implementing development policies and supporting the progress of women and to protecting the legitimate rights and benefits of women and children. (Art. 29)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. (ມາດຕາ 29)

Protection from Violence

Lao People’s Democratic Republic, English

The right of Lao citizens by their lives, bodies, dignities and shelters are inviolable.
… (Art. 42)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້ທາງດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫະສະຖານ.
… (ມາດຕາ. 42) (ປັບປຸງ)

Property, Inheritance and Land Tenure

Lao People’s Democratic Republic, English

The State protects and promotes all forms of property rights: State, collective, private domestic and foreign investment in the Lao People's Democratic Republic. (Art. 16)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຮູບການກໍາມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ເອກະເທດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ. (ມາດຕາ 16)

Property, Inheritance and Land Tenure

Lao People’s Democratic Republic, English

The State protects the property rights (such as the rights of possession, use, usufruct and disposition) and the inheritance rights of individuals, legal entities and organisations in accordance with the laws.
Lands, minerals, water sources, air, forests, forest products, aquatic and wild animals, and other natural resources are a national heritage, and the State is the centralized and unified representative to manage in accordance with the laws. (Art. 17)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດປົກປ້ອງສິດກ່ຽວກັບກໍາມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນໍາໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ສິດຊີ້ຂາດ) ແລະ ສິດສືບທອດຊັບສົມບັດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕາມກົດໝາຍ .
ທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ນໍ້າ, ອາກາດ, ປ່າໄມ້,​ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ,ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນ ເປັນກໍາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຊື່ງລັດ ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງລວມສຸນເປັນອະກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ. (ມາດຕາ 17) (ປັບປຸງ)

Government

Lao People’s Democratic Republic, English

The government is the executive branch, which has the role of managing the State uniformly throughout the country.
The government is responsible for the National Assembly and the President of the State. (Art. 69)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດຖະບານ ແມ່ນ ອົງການບໍລິຫານ ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ລັດຖະບານ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ. (ມາດຕາ. 69) (ປັບປຸງ)

Government

Lao People’s Democratic Republic, English

The government consists of the Prime Minister, Deputy Prime Minister[s], ministers and chairmen of the ministry-equivalent organisations.
… (Art. 71)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດຖະບານ ປະກອບດ້ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດ ຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ. … (ມາດຕາ 71) (ປັບປຸງ)