Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 48 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Lao People’s Democratic Republic, English

The State protects and promotes all forms of property rights: State, collective, private domestic and foreign investment in the Lao People's Democratic Republic. (Art. 16)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຮູບການກໍາມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ເອກະເທດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ. (ມາດຕາ 16)

Property, Inheritance and Land Tenure

Lao People’s Democratic Republic, English

The State protects the property rights (such as the rights of possession, use, usufruct and disposition) and the inheritance rights of individuals, legal entities and organisations in accordance with the laws.
Lands, minerals, water sources, air, forests, forest products, aquatic and wild animals, and other natural resources are a national heritage, and the State is the centralized and unified representative to manage in accordance with the laws. (Art. 17)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດປົກປ້ອງສິດກ່ຽວກັບກໍາມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນໍາໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ສິດຊີ້ຂາດ) ແລະ ສິດສືບທອດຊັບສົມບັດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕາມກົດໝາຍ .
ທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ນໍ້າ, ອາກາດ, ປ່າໄມ້,​ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ,ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນ ເປັນກໍາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຊື່ງລັດ ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງລວມສຸນເປັນອະກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ. (ມາດຕາ 17) (ປັບປຸງ)

Protection from Violence

Lao People’s Democratic Republic, English

The right of Lao citizens by their lives, bodies, dignities and shelters are inviolable.
… (Art. 42)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້ທາງດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫະສະຖານ.
… (ມາດຕາ. 42) (ປັບປຸງ)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

… The State and society attend to building and improving disease prevention systems and providing health care to all people with quality, creating conditions to ensure that all people have access to health care, especially women and children, poor people and people in remote areas, to ensure the people’s good health.
… (Art. 25)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

... ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການກັນພະຍາດ, ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີ ສຸຂະພາບດີ. ... (ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

The State and society attend to implementing policies on social security, especially towards national heroes, soldiers, retired civil servants, disabled people, [and the] families of those who have sacrificed their lives for the revolution and who have contributed extensively to the nation. (Art. 28)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຄອບຄົວຜູ້ເສຍສະລະຊີວິດ ເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ. (ມາດຕາ. 28)

Minorities

Lao People’s Democratic Republic, English

The State pursues the policy of promoting unity and equality among all ethnic groups. All ethnic groups have the right to protect, preserve and promote the fine customs and cultures of their own tribes and of the nation. All acts creating division and discrimination among ethnic groups are prohibited.
The State implements every measure to gradually develop and upgrade the socio- economic levels of all ethnic groups. (Art. 8)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະສະເໝີພາບລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ທຸກຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີສິດປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີ ແລະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫ້າມທຸກການກະທໍາແບ່ງແຍກ ແລະການປະພຶດທີ່ເປັນການຈໍາແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ.ລັດປະຕິບັດທຸກມາດຕະການເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງທຸກຊົນເຜົ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. (ມາດຕາ 8) (ປັບປຸງ)

Public Institutions and Services

Lao People’s Democratic Republic, English

The State, society and families attend to implementing development policies and supporting the progress of women and to protecting the legitimate rights and benefits of women and children. (Art. 29)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. (ມາດຕາ 29)

Participation in Public Life and Institutions

Lao People’s Democratic Republic, English

The Lao Front for National Development, Lao Veterans Federation, the Lao Federation of Trade Unions, the Lao Women's Union, the Lao People's Revolutionary Youth Union and other social organisations are the organs to unite and mobilise all strata of the multi-ethnic people to take part in the tasks of protection and construction of the country; to develop the right of self- determination of the people and to protect the legitimate rights and interests of members of their respective organisations. (Art. 7)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິ ວັດລາວ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນບ່ອນສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປຸກລະດົມບັນດາຊັ້ນຄົນຂອງທຸກຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງສະມາຊິກໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ. (ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ)

Participation in Public Life and Institutions

Lao People’s Democratic Republic, English

Citizens of both women and men enjoy equal rights in the political, economic, cultural and social fields and in family affairs. (Art. 37)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

ພົນລະເມືອງລາວຍິງຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວ. (ມາດຕາ 37)

Minorities

Lao People’s Democratic Republic, English

… The State and society attend to developing high quality national education, to create opportunities and [favourable] conditions in education for all people throughout the country, especially people in remote areas, ethnic groups, women, children, disadvantage person and disable person.
… (Art. 22)

Lao People’s Democratic Republic, Lao

…ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ.
… (ມາດຕາ. 22) (ປັບປຸງ)