Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon. (Listina základních práv a svobod, Čl. 32)

Czech Republic, English

(1) Parenthood and the family are under the protection of the law. Special protection is guaranteed to children and adolescents.
(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable labour conditions.
(3) Children, whether born in or out of wedlock, enjoy equal rights.
(4) It is the parents’ right to care for and bring up their children; children have the right to parental upbringing and care. Parental rights may be limited and minor children may be removed from their parents’ custody against the latters’ will only by the decision of a court on the basis of the law.
(5) Parents who are raising children have the right to assistance from the state.
(6) Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 32)

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
… (Listina základních práv a svobod, Čl. 10)

Czech Republic, English

(2) Everyone has the right to be protected from any unauthorized intrusion into her private and family life.
… (Charter, Art. 10)

Sexual and Reproductive Rights

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
… (Listina základních práv a svobod, Čl. 6)

Czech Republic, English

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth.
… (Charter, Art. 6)

Public Institutions and Services

Czech Republic, Czech

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
...
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon. (Listina základních práv a svobod, Čl. 32)

Czech Republic, English

(1) Parenthood and the family are under the protection of the law. Special protection is guaranteed to children and adolescents.
(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable labour conditions.

(5) Parents who are raising children have the right to assistance from the state.
(6) Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 32)

Participation in Public Life and Institutions

Czech Republic, Czech

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. (Listina základních práv a svobod, Čl. 21)

Czech Republic, English

(1) Citizens have the right to participate in the administration of public affairs either directly or through the free election of their representatives.
… 
(4) Citizens shall have access, on an equal basis, to any elective and other public office. (Charter, Art. 21)

Education

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. (Listina základních práv a svobod, Čl. 33)

Czech Republic, English

(1) Everyone has the right to education. School attendance shall be obligatory for the period specified by law.
(2) Citizens have the right to free elementary and secondary school education, and, depending on particular citizens’ ability and the capability of society, also to university-level education.

(4) The conditions under which citizens have the right to assistance from the state during their studies shall be set by law. (Charter, Art. 33)

Religious Law

Czech Republic, Czech

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
… (Listina základních práv a svobod, Čl. 2)

Czech Republic, English

(1) Democratic values constitute the foundation of the state, so that it may not be bound either to an exclusive ideology or to a particular religious faith.
… (Charter, Art. 2)

Minorities

Czech Republic, Czech

(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. (Listina základních práv a svobod, Čl. 25)

Czech Republic, English

(1) Citizens who constitute national or ethnic minorities are guaranteed all-round development, in particular the right to develop, together with other members of the minority, their own culture, the right to disseminate and receive information in their native language, and the right to associate in national associations. Detailed provisions shall be set down by law.
(2) Citizens belonging to national and ethnic minority groups are also guaranteed, under the conditions set down by law:
a) the right to education in their own language,
b) the right to use their own language in their relations with officials,
c) the right to participate in the resolution of affairs that concern national and ethnic minorities. (Charter, Art. 25)

Minorities

Czech Republic, Czech

… Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. (Ústava 1992, Čl. 6)

Czech Republic, English

… The decision-making of the majority shall take into consideration the interests of minorities. (1992 Constitution, Art. 6)

Citizenship and Nationality

Czech Republic, Czech

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
… (Listina základních práv a svobod, Čl.3)

Czech Republic, English

(2) Everybody has the right freely to choose his nationality. It is prohibited to influence this choice in any way, just as is any form of pressure aimed at suppressing a person’s national identity.
… (Charter, Art.3)