Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 60 results

Employment Rights and Protection

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
… (Listina, Čl. 26)

Czech Republic, English

(1) Everybody has the right to the free choice of her profession and the training for that profession, as well as the right to engage in enterprise and pursue other economic activity.
(2) Conditions and limitations may be set by law upon the right to engage in certain professions or activities.
(3) Everybody has the right to acquire the means of her livelihood by work. The State shall provide an adequate level of material security to those citizens who are unable, through no fault of their own, to exercise this right; conditions shall be provided for by law.
… (Charter, Art. 26)

Employment Rights and Protection

Czech Republic, Czech

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. (Listina, Čl. 28)

Czech Republic, English

Employees have the right to fair remuneration for their work and to satisfactory work conditions. Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 28)

Employment Rights and Protection

Czech Republic, Czech

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
… (Listina, Čl. 29)

Czech Republic, English

(1) Women, adolescents, and persons with health problems have the right to increased protection of their health at work and to special work conditions.
… (Charter, Art. 29)

Employment Rights and Protection

Czech Republic, Czech


(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
… (Listina, Čl. 32)

Czech Republic, English


(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable work conditions.
… (Charter, Art. 32)

Education

Czech Republic, Czech

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. (Listina, Čl. 33)

Czech Republic, English

(1) Everyone has the right to education. School attendance shall be obligatory for the period specified by law.
(2) Citizens have the right to free elementary and secondary school education, and, depending on particular citizens’ ability and the capability of society, also to university-level education.

(4) The conditions under which citizens have the right to assistance from the state during their studies shall be set by law. (Charter, Art. 33)

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech


(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
… (Listina, Čl. 10)

Czech Republic, English


(2) Everyone has the right to be protected from any unauthorized intrusion into her private and family life.
… (Charter, Art. 10)

Marriage and Family Life

Czech Republic, Czech

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon. (Listina, Čl. 32)

Czech Republic, English

(1) Parenthood and the family are under the protection of the law. Special protection is guaranteed to children and adolescents.
(2) Pregnant women are guaranteed special care, protection in labour relations, and suitable work conditions.
(3) Children, whether born in or out of wedlock, enjoy equal rights.
(4) It is the parents' right to care for and raise their children; children have the right to upbringing and care from their parents. Parental rights may be limited and minor children may be removed from their parents' custody against the latters' will only by the decision of a court on the basis of the law.
(5) Parents who are raising children have the right to assistance from the state.
(6) Detailed provisions shall be set by law. (Charter, Art. 32)

Status of International Law

Czech Republic, Czech


(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva (Ústava 1993, Čl. 1)

Czech Republic, English


(2) The Czech Republic shall observe its obligations resulting from international law. (1993 Constitution, Art. 1)

Status of International Law

Czech Republic, Czech

(1) Ústavní soud rozhoduje

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
  …
(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.
… (Ústava 1993, Čl. 87)

Czech Republic, English

(1) The Constitutional Court has jurisdiction:

i) to decide on the measures necessary to implement a decision of an international tribunal which is binding on the Czech Republic, in the event that it cannot be otherwise implemented;

(2) Prior to the ratification of a treaty under Article 10a or Article 49, the Constitutional Court shall further have jurisdiction to decide concerning the treaty’s conformity with the constitutional order. A treaty may not be ratified prior to the Constitutional Court giving judgment.
… (1993 Constitution, Art. 87)

Status of International Law

Czech Republic, Czech

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. (Ústava 1993, Čl. 10)

Czech Republic, English

Promulgated treaties, to the ratification of which Parliament has given its consent and by which the Czech Republic is bound, form a part of the legal order; if a treaty provides something other than that which a statute provides, the treaty shall apply. (1993 Constitution, Art. 10)