Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 60 results

Limitations and/or Derogations

Czech Republic, Czech

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. (Listina, Čl. 4)

Czech Republic, English

(1) Duties may be imposed only on the basis, and within the bounds, of law, and only while respecting the fundamental rights and freedoms.
(2) Limitations may be placed upon the fundamental rights and freedoms only by law and under the conditions prescribed in this Charter of Fundamental Rights and Freedoms (hereinafter "Charter").
(3) Any statutory limitation upon the fundamental rights and freedoms must apply in the same way to all cases which meet the specified conditions.
(4) When employing the provisions concerning limitations upon the fundamental rights and freedoms, the essence and significance of these rights and freedoms must be preserved. Such limitations shall not be misused for purposes other than those for which they were enacted. (Charter, Art. 4)

Limitations and/or Derogations

Czech Republic, Czech

(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.
… (Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, Čl. 6)

Czech Republic, English

(1) A state of emergency may be declared only for the stated reasons, for a fixed period, and in relation to a designated territorial area. Concurrently with its declaration of the state of emergency, the government must specify which rights prescribed in individual statutes shall, in conformity with the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms, be restricted, and to what extent, and which duties shall be imposed, and to what extent. Detailed provisions shall be laid down by statute.
… (Constitutional Act on the Security of the Czech Republic 1998, Art. 6)

Equality and Non-Discrimination

Czech Republic, Czech


jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
… (Ústava 1993, Preambule)

Czech Republic, English


As the homeland of free citizens enjoying equal rights, conscious of their duties towards others and their responsibility towards the community,
… (1993 Constitution, Preamble)

Equality and Non-Discrimination

Czech Republic, Czech

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.
… (Ústava 1993, Čl. 96)

Czech Republic, English

(1) All parties to a proceeding have equal rights before the court.
… (1993 Constitution, Art. 96)

Equality and Non-Discrimination

Czech Republic, Czech

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (Listina, Čl. 1)

Czech Republic, English

All people are free, have equal dignity, and enjoy equality of rights. Their fundamental rights and basic freedoms are inherent, inalienable, non-prescriptible, and not subject to repeal. (Charter, Art. 1)

Equality and Non-Discrimination

Czech Republic, Czech

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
… (Listina, Čl. 3)

Czech Republic, English

(1) Everyone is guaranteed the enjoyment of her fundamental rights and basic freedoms without regard to gender, race, colour of skin, language, faith and religion, political or other conviction, national or social origin, membership in a national or ethnic minority, property, birth, or other status.
… (Charter, Art. 3)

Judicial Protection

Czech Republic, Czech

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. (Ústava 1993, Čl. 4)

Czech Republic, English

The fundamental rights and basic freedoms shall enjoy the protection of judicial bodies. (1993 Constitution, Art. 4)

Judicial Protection

Czech Republic, Czech

(1) Ústavní soud rozhoduje

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,
… (Ústava 1993, Čl. 87)

Czech Republic, English

(1) The Constitutional Court has jurisdiction:

d) over constitutional complaints against final decisions or other encroachments by public authorities infringing constitutionally guaranteed fundamental rights and basic freedoms;
… (1993 Constitution, Art. 87)

Judicial Protection

Czech Republic, Czech

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.
… (Ústava 1993, Čl. 90)

Czech Republic, English

Courts are called upon above all to provide protection of rights in the legally prescribed manner.
… (1993 Constitution, Art. 90)

Obligations of the State

Czech Republic, Czech


jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
… (Ústava 1993, Preambule)

Czech Republic, English


As a free and democratic state founded on respect for human rights and on the principles of civic society,
… (1993 Constitution, Preamble)