Constitution of the Kingdom of the Netherlands 1815, as amended to 2008


Citizenship and Nationality

1. Dutch nationality shall be regulated by Act of Parliament.
… (Art. 2)

Education

1. Education shall be the constant concern of the Government.
2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the authorities’ right of supervision and, with regard to forms of education designated by law, their right to examine the competence and moral integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.
3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act of Parliament, paying due respect to everyone’s religion or belief.
4. The authorities shall ensure that primary education is provided in a sufficient number of public-authority schools in every municipality.
Deviations from this provision may be permitted under rules to be established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to receive the said form of education, whether in a public-authority school or otherwise.
… (Art. 23)

Employment Rights and Protection

1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of sufficient employment.
2. Rules concerning the legal status and protection of working persons and concerning co-determination shall be laid down by Act of Parliament.
3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament. (Art. 19)

Equality and Non-Discrimination

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Art. 1)

Limitations and/or Derogations

1. The cases in which a state of emergency, as defined by Act of Parliament, may be declared by Royal Decree in order to maintain internal or external security shall be specified by Act of Parliament. The consequences of such a declaration shall be governed by Act of Parliament.
2. Such a declaration may depart from the provisions of the Constitution relating to the powers of the executive bodies of the provinces, municipalities and water boards (waterschappen), the basic rights laid down in Article 6, insofar as the exercise of the right contained in this Article other than in buildings and enclosed places is concerned, Articles 7, 8, 9 and 12 paragraphs 2 and 3, Article 13 and Article 113 paragraphs 1 and 3.
... (Art. 103)

Participation in Public Life and Institutions

All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public service. (Art. 3)

Political Rights and Association

Every Dutch national shall have an equal right to elect the members of the general representative bodies and to stand for election as a member of those bodies, subject to the limitations and exceptions prescribed by Act of Parliament. (Art. 4)

Political Rights and Association

The right of association shall be recognised. This right may be restricted by Act of Parliament in the interest of public order. (Art. 8)

Head of State

The title to the Throne shall be hereditary and shall vest in the legitimate descendants of King William I, Prince of Orange-Nassau. (Art. 24)

Head of State

On the death of the King, the title to the Throne shall pass by hereditary succession to the King’s legitimate descendants in order of seniority, the same rule governing succession by the issue of descendants who predecease the King. If the King has no descendants, the title to the Throne shall pass in the same way to the legitimate descendants of the King’s parent and then of his grandparent who are in the line of succession but are not further removed from the deceased King than the third degree of consanguinity. (Art. 25)

Head of State

1. The King shall be deemed to have abdicated if he contracts a marriage without having obtained consent by Act of Parliament.
2. Anyone in line of succession to the Throne who contracts such a marriage shall be excluded from the hereditary succession, together with any children born of the marriage and their issue.
3. The two Houses of the States General (Parliament) shall meet to consider and decide upon a Bill for granting such consent in joint session. (Art. 28)

Government

1. The Government shall comprise the King and the Ministers.
… (Art. 42)

Government

The Prime Minister and the other Ministers shall be appointed and dismissed by Royal Decree. (Art. 43)

Legislature

1. The States General shall consist of a Lower House (Tweede Kamer) and an Upper House (Eerste Kamer).
… (Art. 51)

Legislature

1. The members of both Houses shall be elected by proportional representation within the limits to be laid down by Act of Parliament.
2. Elections shall be by secret ballot. (Art. 53)

Legislature

1. The members of the Lower House shall be elected directly by Dutch nationals who have attained the age of eighteen, with the exception of any Dutch nationals who may be excluded by Act of Parliament by virtue of the fact that they are not resident in the Netherlands.
… (Art. 54)

Legislature

The members of the Upper House shall be chosen by the members of the provincial councils. … (Art. 55)

Legislature

To be eligible for membership of the States General, a person must be a Dutch national, must have attained the age of eighteen years and must not have been disqualified from voting. (Art. 56)

Legislature

The temporary replacement of a member of the States General during pregnancy and maternity leave or during illness shall be regulated by Act of Parliament. (Art. 57a)

Protection from Violence

Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament. (Art. 11)

Status of the Constitution

3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. (Art. 91)

Status of the Constitution

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Status of International Law

1. The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced without the prior approval of the States General. The cases in which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.
...
3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. (Art. 91)

Status of International Law

Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published. (Art. 93)

Status of International Law

Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties or of resolutions by international institutions that are binding on all persons. (Art. 94)

Status of International Law

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Citizenship and Nationality

1. De wet regelt wie Nederlander is.
… (Art. 2)

Education

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
… (Art. 23)

Employment Rights and Protection

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. (Art. 19)

Equality and Non-Discrimination

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Art. 1)

Limitations and/or Derogations

1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
... (Art. 103)

Participation in Public Life and Institutions

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. (Art. 3)

Political Rights and Association

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen. (Art. 4)

Political Rights and Association

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. (Art. 8)

Head of State

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. (Art. 24)

Head of State

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap. (Art. 25)

Head of State

1. De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet verleende toestemming, doet daardoor afstand van het koningschap.
2. Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven een zodanig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk geboren kinderen en hun nakomelingen van de erfopvolging uitgesloten.
3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van een voorstel van wet, strekkende tot het verlenen van toestemming, in verenigde vergadering. (Art. 28)

Government

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
… (Art. 42)

Government

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. (Art. 43)

Legislature

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
… (Art. 51)

Legislature

1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming. (Art. 53)

Legislature

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.
… (Art. 54)

Legislature

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. ... (Art. 55)

Legislature

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. (Art. 56)

Legislature

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. (Art. 57a)

Protection from Violence

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. (Art. 11)

Status of the Constitution

3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. (Art. 91)

Status of the Constitution

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)

Status of International Law

1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.
...
3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. (Art. 91)

Status of International Law

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. (Art. 93)

Status of International Law

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. (Art. 94)

Status of International Law

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)

Citizenship and Nationality

English

1. Dutch nationality shall be regulated by Act of Parliament.
… (Art. 2)

Dutch

1. De wet regelt wie Nederlander is.
… (Art. 2)

Education

English

1. Education shall be the constant concern of the Government.
2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the authorities’ right of supervision and, with regard to forms of education designated by law, their right to examine the competence and moral integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.
3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act of Parliament, paying due respect to everyone’s religion or belief.
4. The authorities shall ensure that primary education is provided in a sufficient number of public-authority schools in every municipality.
Deviations from this provision may be permitted under rules to be established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to receive the said form of education, whether in a public-authority school or otherwise.
… (Art. 23)

Dutch

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
… (Art. 23)

Employment Rights and Protection

English

1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of sufficient employment.
2. Rules concerning the legal status and protection of working persons and concerning co-determination shall be laid down by Act of Parliament.
3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament. (Art. 19)

Dutch

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. (Art. 19)

Equality and Non-Discrimination

English

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Art. 1)

Dutch

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Art. 1)

Limitations and/or Derogations

English

1. The cases in which a state of emergency, as defined by Act of Parliament, may be declared by Royal Decree in order to maintain internal or external security shall be specified by Act of Parliament. The consequences of such a declaration shall be governed by Act of Parliament.
2. Such a declaration may depart from the provisions of the Constitution relating to the powers of the executive bodies of the provinces, municipalities and water boards (waterschappen), the basic rights laid down in Article 6, insofar as the exercise of the right contained in this Article other than in buildings and enclosed places is concerned, Articles 7, 8, 9 and 12 paragraphs 2 and 3, Article 13 and Article 113 paragraphs 1 and 3.
... (Art. 103)

Dutch

1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
... (Art. 103)

Participation in Public Life and Institutions

English

All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public service. (Art. 3)

Dutch

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. (Art. 3)

Political Rights and Association

English

Every Dutch national shall have an equal right to elect the members of the general representative bodies and to stand for election as a member of those bodies, subject to the limitations and exceptions prescribed by Act of Parliament. (Art. 4)

Dutch

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen. (Art. 4)

Political Rights and Association

English

The right of association shall be recognised. This right may be restricted by Act of Parliament in the interest of public order. (Art. 8)

Dutch

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. (Art. 8)

Head of State

English

The title to the Throne shall be hereditary and shall vest in the legitimate descendants of King William I, Prince of Orange-Nassau. (Art. 24)

Dutch

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. (Art. 24)

Head of State

English

On the death of the King, the title to the Throne shall pass by hereditary succession to the King’s legitimate descendants in order of seniority, the same rule governing succession by the issue of descendants who predecease the King. If the King has no descendants, the title to the Throne shall pass in the same way to the legitimate descendants of the King’s parent and then of his grandparent who are in the line of succession but are not further removed from the deceased King than the third degree of consanguinity. (Art. 25)

Dutch

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap. (Art. 25)

Head of State

English

1. The King shall be deemed to have abdicated if he contracts a marriage without having obtained consent by Act of Parliament.
2. Anyone in line of succession to the Throne who contracts such a marriage shall be excluded from the hereditary succession, together with any children born of the marriage and their issue.
3. The two Houses of the States General (Parliament) shall meet to consider and decide upon a Bill for granting such consent in joint session. (Art. 28)

Dutch

1. De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet verleende toestemming, doet daardoor afstand van het koningschap.
2. Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven een zodanig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk geboren kinderen en hun nakomelingen van de erfopvolging uitgesloten.
3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van een voorstel van wet, strekkende tot het verlenen van toestemming, in verenigde vergadering. (Art. 28)

Government

English

1. The Government shall comprise the King and the Ministers.
… (Art. 42)

Dutch

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
… (Art. 42)

Government

English

The Prime Minister and the other Ministers shall be appointed and dismissed by Royal Decree. (Art. 43)

Dutch

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. (Art. 43)

Legislature

English

1. The States General shall consist of a Lower House (Tweede Kamer) and an Upper House (Eerste Kamer).
… (Art. 51)

Dutch

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
… (Art. 51)

Legislature

English

1. The members of both Houses shall be elected by proportional representation within the limits to be laid down by Act of Parliament.
2. Elections shall be by secret ballot. (Art. 53)

Dutch

1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming. (Art. 53)

Legislature

English

1. The members of the Lower House shall be elected directly by Dutch nationals who have attained the age of eighteen, with the exception of any Dutch nationals who may be excluded by Act of Parliament by virtue of the fact that they are not resident in the Netherlands.
… (Art. 54)

Dutch

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.
… (Art. 54)

Legislature

English

The members of the Upper House shall be chosen by the members of the provincial councils. … (Art. 55)

Dutch

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. ... (Art. 55)

Legislature

English

To be eligible for membership of the States General, a person must be a Dutch national, must have attained the age of eighteen years and must not have been disqualified from voting. (Art. 56)

Dutch

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. (Art. 56)

Legislature

English

The temporary replacement of a member of the States General during pregnancy and maternity leave or during illness shall be regulated by Act of Parliament. (Art. 57a)

Dutch

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. (Art. 57a)

Protection from Violence

English

Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament. (Art. 11)

Dutch

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. (Art. 11)

Status of the Constitution

English

3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. (Art. 91)

Dutch

3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. (Art. 91)

Status of the Constitution

English

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Dutch

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)

Status of International Law

English

1. The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced without the prior approval of the States General. The cases in which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.
...
3. Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Houses of the States General only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. (Art. 91)

Dutch

1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.
...
3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. (Art. 91)

Status of International Law

English

Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published. (Art. 93)

Dutch

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. (Art. 93)

Status of International Law

English

Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties or of resolutions by international institutions that are binding on all persons. (Art. 94)

Dutch

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. (Art. 94)

Status of International Law

English

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Dutch

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)